Zeg 'NEE!' tegen een natuurbegraafplaats in Soest(erberg)
- Teken de petitie! -


 

ZEG ‘NEE!’ en teken de petitie tegen begraven in de natuur van Soest(erberg)

Wij moeten ons allemaal nù uitspreken TEGEN begraven in de natuur in Soest(erberg) om nu ook andere natuurgebieden (polders, duinen, heide en andere bosgebieden) te beschermen. Want een volgende keer is het misschien wel bij u in de buurt. Wij willen met deze petitie onze gemeente nu nog vragen een beleid te maken tegen begraven in de natuur. Teken nu de petitie!
Klik hier: Ik zeg 'NEE!'


Woord van het comité

(16-03-2018)

Beste inwoner van Soest en Soesterberg,

Er is in de periode eind november 2017 (het moment dat wij kennis namen van het initiatief tot natuurbegraven in de bossen van Hees) tot nu, veel gebeurd.

Zo spraken wij veel politieke partijen, verzamelden en deelden wij informatie met burgers, politiek en vv Hees en zochten wij contact met diverse media, die ieder op hun eigen manier, hun verhaal brachten.
We verenigden ons tot ´comité tot behoud van de bossen van Soest(erberg)´.

Er sloten zich velen betrokkenen aan bij de discussie, waaronder u. Daarvoor dank!

GGS sprak zich als eerste partij binnen de Soesterse politiek op inhoudelijke gronden tégen natuurbegraven uit. Het steunde ons.

Op 22 februari jl. werd in de gemeenteraad op initiatief van de VVD een motie ingediend. Liesa van Aalst, van de VVD, verdiepte zich intensief in de materie en trad naar voren.
(Een motie is een besluit waarover de gemeenteraad wordt verzocht zich uit te spreken. Dit besluit stelt men vaak zo op, dat men een meerderheid van stemmen verwacht.)
VVD, CDA, PVDA, DSN, LTR en Soest2002 brachten de motie gezamenlijk in, waarop zij een meerderheid verwachtten.
Iedere gemeenteraadslid stemt echter zelf, dus het aantal stemmen zou doorslaggevend zijn. Een spannend moment.

In de motie staat
´dat er niet gebleken is dat er lokaal behoefte is aan natuurbegraven en middels onder andere de petitie duidelijk is geworden dat er weerstand is tegen natuurbegraven (...).
de raad spreekt zich uit dat ´natuurbegraven in Soest en Soesterberg niet is toegestaan.´

Uitkomst
De motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen, GGS sloot uiteraard aan en voerde gepassioneerd debat ´tegen´.  

Rol petitie
De petitie Soest zegt 'Nee!' tegen begraven in de natuur van Soest(erberg), zou aan de wethouder van Soest2002 (Janne Pijnenborg) worden aangeboden, zo was de bedoeling van het comité.
Pijnenborg zette de deur voor de plannen tot natuurbegraven in de bossen van Hees (medio 2017) open, ging gezamenlijk in onderzoek en informeerde burgers met informatie die suggestief en onvolledig was.
Het comité bracht belangenverstrengeling en onzorgvuldigheid aan het licht en legde feiten en inhoudelijke argumenten naast het verhaal dat de commercie en de wethouder hielden.
De partij van Pijnenborg, Soest 2002, heeft Nee! gezegd, maar het comité heeft nog een aantal vragen aan de wethouder die tot op heden niet zijn beantwoord.
Zo vraagt het comité zich af hoe (en of) de wethouder nu, na haar samen-opgaan-met Eelerwoude B.V., natuurbegraafplaatsen Van Waarde B.V. en ASR, stelling neemt of nam naar deze betrokken ´partners´.
Natuurbegraafplaatsen Van Waarde B.V. trok zich terug, maar hun site is nog actief. Het onderzoeksrapport van Eelerwoude B.V. is van tafel, maar onbekend is of Eelerwoude B.V. nog een rol heeft in de bossen van Soest. Zij leidde immers het onderzoek naar de dassenburcht.
Uit enkele persberichten en een mail van de wethouder blijkt onvoldoende hoe zij nu staat in deze casus. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de brief van 10 november jl. aan omwonenden met daarin suggesties en onterechte claims over natuurwaarden en natuurbegraven zou moeten worden gerectificeerd (ingetrokken en/of herschreven).  

Succes?
Voor het comité is de motie een behaald succes. De plannen komen in de koelkast. De petitie (nu 467 ondertekenaars) en de gebleken onrust op Facebook, waren doorslaggevend. Wij danken u daar hartelijk voor!
Zonder uw steun was dit nooit gelukt.

Opmerkelijk in de discussie rond de motie
Er ging een behoorlijke discussie vooraf aan het stemmen rond de motie. Kernvragen bleken:  

  • Is er wel voldoende ruimte om iedereen te      kunnen begraven?
  • Moeten we wel besluiten durven nemen op deze impactvolle onderwerpen waarvan de gevolgen pas over tientallen jaren zullen blijken. Waarom zou Soest hierin voorop lopen en zichzelf allerlei onderzoeken ´aandoen´, terwijl daar de middelen niet voor bedoeld zijn of zij daar belangen bij heeft. De initiatiefnemers creëren de behoefte en het is niet voor de lokale burger bedoeld. En als we gaan natuurbegraven, hebben andersoortige begraafplaatsen dan ook niet evenveel ´recht´ om      gerealiseerd te worden?
    Begraafplaatsen met een eigen religieus, spiritueel of ander thematisch    karakter?
  • Plannenmakers / initiatiefnemers hebben en houden het recht om verzoeken te doen. De gemeente heeft behoefte nu eenNee! uit te spreken om te laten zien dat weerstand onder bewoners zich niet verhoudt tot wat een begraafplaats nodig heeft. Draagvlak. Er is onvoldoende urgentie om natuurbegraven te forceren.                

Bezwaar van de gemeenschap
De motie is niet op inhoudelijke argumenten uitgesproken (al hebben veel partijen afzonderlijk wél inhoudelijk stelling genomen, zie hierna).
De weerstand tegen het initiatief was voldoende impactvol en doorslaggevend.
LAS diende zelf ook op de avond van 22 februari jl. een motie in, waarbij men voor nader onderzoek pleitte over het fenomeen natuurbegraven en tot die tijd Nee! te stellen.

Deze motie haalde het niet, ten gunste van de bovenstaande motie op initiatief van de VVD: raadsleden vonden, kortgezegd, nader onderzoek niet relevant. De ervaren weerstand van de burgers was voldoende om Nee! te zeggen.
´Verder onderzoek of inhoudelijke stellingname is niet iets wat de gemeente Soest zichzelf oplegt nu er geen draagvlak blijkt voor dergelijke initiatieven.´

Overigens: mocht dit in de toekomst aan de orde zijn dan ligt er een schat aan informatie bij de gemeenteraad en college over de (schadelijke gevolgen en zorgen) van natuurbegraven binnen handbereik.
Met name de negatieve lange termijn effecten op het grondwater (LTR had dit ook zélf uitgezocht en bracht dit naar voren tijdens het debat), is onmiskenbaar.  

https://soest.raadsinformatie.nl/vergadering/490274/Besluitvormende%20Raadsvergadering%2022-02-2018? Scroll naar ´vragenkwartier´ en klik aan geluidsfragment: ´behandeling moties natuurbegraven´.  De volledige inhoud van de motie is daar ook te vinden.

 

Partijen?
Los van dat partijen de motie steunden, spraken zij zich in de media of partijprogramma explicieter uit.  GGS, DSN, LTR en CDA deden dit heel duidelijk met een inhoudelijk ´Nee!. Zij maakten dankbaar gebruik van alle inhoudelijke informatie die er al is over de schadelijke gevolgen, risico´s en bezwaren bij natuurbegraven.

http://www.gemeentebelangengroensoest.nl/nieuws/1244/natuurbegraafplaats-nader-bekeken:-ggs-is-tegen.html
http://www.democratensoestnatuurlijk.nl/2018/02/26/motie-natuurbegraven/
https://www.ltr-soest.nl/nieuws-standpunten/
https://www.cda.nl/utrecht/soest/actueel/nieuws/natuurbegraafplaats/

Toekomst?
Maar.. Niet alle plannen zijn van tafel. Soest heeft haar burgers (onbedoeld) opgezadeld met een plan, wat door gebrek aan filters en het uitblijven van kritische vragen al verder kon worden uitgewerkt dan iemand kon vermoeden.
Door bestuurlijke keuzes waarin burgers veel te laat zijn gekend en dezelfde burgers, net als de gemeenteraad, onvolledig en eenzijdig zijn geïnformeerd (alleen maar door de initiatiefnemers zelf) en hun uitspraken kritiekloos zijn overgenomen is er onnodig gemeenschapsgeld en energie verspild. De gang van zaken vinden wij zorgwekkend. We zouden de politiek (in dit geval de portefeuillehouder, de wethouder dus) graag vertrouwen in haar onafhankelijkheid en kritische houding. Burgers hebben deze kritische houding nodig om beschermd te zijn tegen krachtenvelden die zij niet kunnen overzien, in plaats van zelf te moeten onderzoeken hoe belangen en verhoudingen liggen, wat feiten zijn en wat suggesties, wat opbrengsten zijn en kosten, ook op lange termijn in de vorm van schade en bij-effecten.
De politiek heeft de plicht te weten welke keuzes nú welke onomkeerbare gevolgen hebben voor volgende generaties en de positionering van de gemeente Soest als gemeente waar groen, recreatie en dorpsgezicht kernwaarden zijn.  
Eerdere initiatiefnemers van de Birkstraat / Zandlaan roeren zich weer en stelden in de krant ´tot het uiterste te gaan´ om hun gewenste natuurbegraafplaats in de bossen (bij ingang witte huis), alsnog door te laten gaan.
Kennelijk zijn zij dus niet ontmoedigd. Dit is een risico. Wanneer de politiek zich niet durft uit te spreken dat natuurbegraven op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor de natuur, het bodemleven, de schoonwaterreserves van Nederland en de dieren, is het mogelijk dat plannen toch nog doorgang vinden en daarmee ook elders mogen. In uw en ons bos, heide of veld. Alleen recreatieve belangen spelen dan nog. Wij denken dat het belangrijk is dat Soest zich ook durft uit te spreken (met haar visie), een groene gemeente te willen zijn, waar zorgeloosheid in de vorm van recreatie en sport en onvervuilde natuur de kernwaarden zijn en zij niet meewerkt aan plannen die dit belemmeren of bedreigen.

Vervolg
We zetten de petitie tijdelijk on hold, maar bewaren uw ondertekening. Dit betekent dat we de petitie mogelijk, in een later stadium als daarvoor aanleiding is, nieuw leven inblazen.
Daarnaast wachten wij op antwoord van de wethouder. Tegelijk zijn er, op grond van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) vragen gesteld over de totstandkoming, toezeggingen en samenwerking tussen partijen bij het initiatief tot natuurbegraven in de bossen van Hees.
Mogelijk leiden de antwoorden op dit WOB-verzoek tot nieuwe zorgen en vragen, waaraan wij vervolg geven.  

Houdt u onze Facebookpagina in de gaten? Deze kunt ook volgen. Wij hebben uw contactgegevens niet (deze mail is verstuurd vanuit de petitie-site) en we kunnen u niet rechtstreeks zelf bereiken.
Wij zouden het enorm waarderen als u samen met ons ´de ogen en oren´ openhoudt rond eventuele toekomstige initiatieven. U weet ons dan te vinden via info@zorgenomnatuurbegraafplaatssoest of Facebook.
https://www.facebook.com/geenmeganatuurbegraafplaatsindebossenvansoest/

Tot slot, nogmaals een heel hartelijk dank voor uw steun!

met vriendelijke groet,

namens het comité tot behoud van de bossen van Soest(erberg)